Poistnenie zodpovednosti za škodu

Poistnenie zodpovednosti za škodu

Ako si ochrániť svoj vlastný prijem pred neúmyselným spôsobením škody voči svojmu zamestnávateľovi.

Vedeli ste, že vám zamestnávateľ môže siahnuť na vašu výplatu až do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku?

Ak vám z neuzatvoreného auta ukradnú notebook, mobil a iné pracovné pomôcky, ktoré vám zamestnávateľ požičal na prácu, môže od vás žiadať, aby ste škodu nahradili. Alebo sa vám podarilo poškodiť firemný majetok ako napr. rozbitie notebooku alebo mobilu. V komerčných poisťovniach zaznamenávajú najčastejšie škody na vozidlách.

Podobných situácií však môže nastať oveľa viac, každé povolanie totiž nesie so sebou mnohé riziká, často až smrteľné.

Pre koho je určené toto poistenie:

 • bežných zamestnancov pracovnom pomere
 • zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere
 • zamestnancov v služobnom pomere
 • zamestnancom alebo vo vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov a pod.

Poistenie môže kryť škody vzniknuté:

 • na zverených či prepravovaných veciach
 • na zverenom majetku zamestnávateľa
 • chybne vykonanej služby
 • chybne vykonanej práce
 • na náhradách škody vzniknutých zamestnávateľovi na zdraví alebo usmrtením, poškodením a zničením veci
 • povolanie poisteného (osobitnú kategóriu tvoria profesionálni vodiči)
 • krytie škôd spôsobených vznikom nepodarkov