Právne informácie

Právne informácie

Vstupom na túto internetovú stránku www.financmaster.sk a všetkých jej podstránok a častí (ďalej len „internetová stránka“), jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania internetovej stránky spoločnosti RealityMaster s.r.o., so sídlom Drevárska 23/1649, 902 01 Pezinok, IČO: 50 932 888, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 120548/B (ďalej ako „FINANCMASTER“) a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. FINANCMASTER si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na internetovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.
Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto internetovú stránku.
Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť FINANCMASTER.
Internetová stránka je chránená zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Výlučným nositeľom majetkových práv autora internetovej stránky je FINANCMASTER. Publikovanie informácií a materiálov na tejto internetovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle právnych predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva.
Používateľ je oprávnený používať internetovú stránku obvyklým spôsobom, výhradne na svoju osobnú potrebu, nie na komerčné účely a akékoľvek iné použitie podlieha predchádzajúcemu súhlasu FINANCMASTER.
Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky, jej obsahu a prevádzky, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky, akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie internetovej stránky je v rozpore s Autorským zákonom a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a je zakázané.
Používateľ internetovej stránky nesmie prenášať alebo prostredníctvom internetovej stránky odosielať akékoľvek informácie, ktoré porušujú právne predpisy, odporujú dobrým mravom, alebo sú v rozpore s oprávnenými záujmami FINANCMASTER. Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto internetovej stránke, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva. Spoločnosť FINANCMASTER nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.
Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na internetovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.
FINANCMASTER je oprávnená komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup a používanie internetovej stránky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Údaje uverejnené na internetovej stránke majú výlučne informatívny charakter a FINANCMASTER nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií. Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetovej stránke nemá charakter právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi FINANCMASTER a používateľom internetovej stránky.
Informácie na internetovej stránke môžu obsahovať prepojenia na iné internetové stránky, ktoré sú mimo kontroly FINANCMASTER a za tieto FINANCMASTER nenesie žiadnu zodpovednosť, ani ich nespravuje.
Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené v koncovom zariadení, ktoré používateľ používa na prístup na internet. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie koncového zariadenia a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z internetovej stránky nezhromažďujú žiadne osobné údaje o používateľovi. Súbory cookie môže používateľ internetovej stránky kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookie sa spravidla používajú na účely anonymných a štatistických hodnotení počas dĺžky trvania používateľovej relácie na internetovej stránke.