Spoločnosť Financmasters rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby

1. Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom je spoločnosť Naša spoločnosť s.r.o., so sídlom Zapotok 1096/53, 900 81 Šenkvice, IČO: 50 932 888, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 120548/B (ďalej ako „FINANCMASTER“ alebo ako “prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 907 551 455 alebo e-mailom odoslaným na adresu office@financmaster.sk.
Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktorú je možné kontaktovať telefonicky na tel. 421 907 551 455 alebo e-mailom odoslaným na adresu office@financmaster.sk.
2. Rozsah spracúvaných osobných údajov
FINANCMASTER spracúva osobné údaje potenciálnych klientov (ďalej aj ako „dotknuté osoby“). Účel a rozsah spracúvaných osobných údajov stanovuje aj § 19 a nasl. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“).            
FINANCMASTER môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb
1. bez ich súhlasu v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
2. s ich súhlasom pri poskytnutí osobných údajov sprostredkovateľovi FINANCMASTER, ktorý nie je podriadeným finančným agentom, v rozsahu kontaktných údajov dotknutej osoby za účelom poskytnutia služieb finančného sprostredkovania v zmysle podmienok Zákona o FS.
3.   Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je:
a. poskytovanie informácií súvisiacich s činnosťou, propagáciou a so službami prevádzkovateľa,
b. poskytovanie a výkon finančného sprostredkovania zo strany FINANCMASTER podľa Zákona o FS,
c. identifikácia a overenie identifikácie dotknutej osoby, ochrana a domáhanie sa práv FINANCMASTER voči klientom, zdokumentovanie činnosti FINANCMASTER, výkon dohľadu, plnenie úloh a povinností FINANCMASTER vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve, Zákon o AML),
d. priamy marketing prevádzkovateľa,
Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
1. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
2. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR ako oprávnený záujem prevádzkovateľa,
3. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR ako súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, pričom tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
4. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
4. Kategórie príjemcov a prenášanie osobných údajov
Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb môžu byť poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia marketingových služieb a iní dodávatelia služieb prevádzkovateľa, orgány činné v trestnom konaní, notári, advokáti, súdni exekútori, súdy a iné orgány verejnej a štátnej správy a poisťovňa, s ktorou má FINANCMASTER uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone finančného sprostredkovania. V prípade rozšírenia okruhu kategórií príjemcov osobných údajov dotknutých osôb bude informácia zverejnená na www.financmaster.sk.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
5. Doba spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ:
1. spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
2. spracúva osobné údaje na účel podľa bodu 3 písm. a)  a d) tejto Informácie spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu do uplatnenia práva namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu,
3. spracúva osobné údaje na účel podľa bodu 3 písm. b) a c) tejto Informácie spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 10 rokov od zániku zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
6. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:
a. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú – požadovať či sa o nej spracúvajú osobné údaje, na aký účel sa spracúvajú, aké osobné údaje sa o nej spracúvajú, informáciu o príjemcoch, dobe uchovávania alebo kritériách jej určenia, informáciu o jej právach ako dotknutej osoby. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
b. na opravu jej osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov,
c. na vymazanie jej osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu predtým, ako dôjde k zrušeniu obmedzenia spracúvania jej osobných údajov,
d. namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávaného na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania,
e. namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje tejto dotknutej osoby na účel priameho marketingu nebude spracúvať,
f. na prenosnosť osobných údajov inému príjemcovi, ak je to technicky možné,
g. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
h. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (§ 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).
FINANCMASTER vykonáva tiež automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania, voči ktorému má dotknutá osoba právo namietať.
Prevadzkovatel:

Naša spoločnosť s.r.o.
Zapotok 1096/53
900 81 Šenkvice

kontaktná osoba : Bc. Filip Pilka

tel.: +421 907 551 455

email : office@financmaster.sk