PZP - Povinné zmluvné poistenie

PZP - Povinné zmluvné poistenie

Čo je to PZP?

Skratka PZP znamená Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorého uzavretie je zo zákona povinné.

Čo je cieľom poistenia?

Je zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd spôsobených iným na zdraví, alebo na majetku. Z povinného zmluvného poistenia sa teda hradia škody spôsobené napríklad na cudzích autách, nie však na vlastnom majetku.


Štát dokonca určuje minimálne limity plnenia z Povinného zmluvného poistenia a to:

•        5 000 000 €   pre škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení

•        1 000 000 €   pre ostatné majetkové škody


Kto a   kedy musí uzavrieť PZP?

PZP musí uzavrieť každý držiteľ vozidla, zapísaný do osvedčenia o   evidencii vozidla, alebo majiteľ vozidla, alebo jeho prevádzkovateľ, či leasingový nájomca. PZP vozidla musí byť dojednané najneskôr odo dňa zápisu do evidencie vozidiel a   poistná zmluva musí byť platná počas celej doby existencie zápisu.

Čo obsahuje poistná zmluva PZP?

Okrem návrhu zmluvy a poistných podmienok zmluva obsahuje aj Asistenčnú kartu a viacjazyčnú správu o nehode. Od 01.10.2019 zelená karta slúži ako doklad o zaplatení PZP na Slovensku aj pre zahraničie a pôvodná biela karta sa už nevydáva. 

Kde platí PZP?

Z PZP sa vyplácajú škody, ku ktorým došlo na   území Slovenskej republiky, štátov EÚ alebo v iných štátoch, ktorých zoznam sa nachádza na zelenej karte.

Ponúkajú poisťovne aj Pripoistenia? 

Áno. Najčastejšie si ľudia dopoisťujú:

•        Úrazové poistenie prepravovaných osôb

•        Pripoistenie čelného skla , živelných udalostí a Pripoistenie právnej pomoci

Aké Asistenčné služby ponúkajú poisťovne?

napr. odťah nepojazdného vozidla a opravu na mieste, pomoc pri defekte alebo nedostatku, či zámene    paliva, niektoré poisťovne vám zabezpečia náhradné vozidlo. Výška poistného krytia a rozsah asistenčných služieb si určuje každá poisťovňa individuálne.

Ako uzavrieť  PZP zmluvu?

Odporúčam poradiť sa so skúseným finančným poradcom, ktorý má viacero možností, ako vám vybrať najlepšiu poisťovňu s ohľadom na cenu a poistné krytie.

Kedy môžeme zmeniť poisťovňu?

Poisťovňa sa dá zmeniť výpoveďou poistnej zmluvy, ktorá musí byť doručená do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia.

autor: Martin Eliáš